نوشته شده در 2 دیدگاه

انواع طرح فرش ایرانی

طرح فرش,انواع طرح فرش,فرش ایرانی

 اساس طرح فرش شاه عباسی را گل هاى طراحى شده خاصى تشكيل مى دهند

نقش هاى قالى و فرش ايران را بشناسيم

دسته بندی فرش بر اساس نقش و طرح فرش ايران براساس يك طبقه بندی كلی به چند گروه تقسیم میشود که در ذیل 8 نمونه از طرح فرش ایرانی را گردآوری نمودیم.

طرح فرش شاه عباسى:
اساس طرح فرش شاه عباسی را گل هاى طراحى شده خاصى تشكيل مى دهند كه به نام شاه عباسى مشهور شده است. اين گل هاى تجريد يافته، ضمن شاخه و برگ ها و گاه اسليمى ها و ختائى درمتن و حاشيه فرش، نقشه اصلى را تشكيل مى دهند.
اسليمى یکی از طرح فرش ایرانی می باشد:
شكل اصلى طرح فرش اسلیمی را شاخه هاى دورانى در ميان برگ ها تشكيل مى دهد. اين شاخه ها تجريد يافته طرح درخت مى باشد. معروف ترين طرح فرش اسليمى ها، اسليمى دهن اژدر است. در اين نوع اسليمى انتهاى هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب مى گردد و به صورت فكين اژدها نشان داده مى شود و روى ساقه شاخه ها جوانه هايى در نقاط مختلف تزئين شده است كه بيشتر اين جوانه ها را اسليم مى نامند.

 

طرح فرش اسلیمی,نقش هاى قالى,طرح فرش

 شكل اصلى طرح فرش اسلیمی را شاخه هاى دورانى در ميان برگ ها تشكيل مى دهد

فرش با طرح بته جقه:
طرح فرش بته اى تجريد يافته درخت سرو است. بته هاى سركج فرش ايران كه به بته جقه شهرت يافته است. در طرح فرش بته اى اندازه و اشكال مختلف به چشم مى خورد.

طرح فرش,طرح هاى اصيل ايرانى,طرح فرش بته ای

 طرح فرش بته اى تجريد يافته درخت سرو است

طرح فرش درختى:
با وجودى كه در طراحى فرش اساس كار را شاخه و برگ ها تشكيل مى دهند ولى در طرح هاى درختى سعى شده است تا وجه تشابه زياد با طبيعت حفظ گردد. در اغلب طرح هاى اين گروه درخت و درختچه هاى كوچك و بزرگ به ويژه به صورت انفرادى تركيب اصلى را تشكيل داده اند و با اجزاء ديگرى تركيب شده اند.

طرح شكارگاه فرش:
مشخصاتى كه در مورد طرح هاى درختى ذكر شده در طرح هاى فرش شكارگاه نيز وجود دارد، اما در اغلب طرح هاى شكارگاه، حيوانات وحشى در حال شكار نقش بسته شده است.

طرح فرش,طرح شكارگاه فرش,طراحى فرش

 در طرح هاى فرش شكارگاه حيوانات وحشى در حال شكار وجود دارد

طرح فرش تركمن يا بخارا:
طرح  فرش هاى تركمن از لحاظ هندسى و شكستگى خطوط در رديف طرح هاى ايلى و خاص مردم كوچ نشين است كه به طور ذهنى و بدون نقشه بافته مى شود.

 

طرح فرش تركمن,فرش ایرانی,طرح فرش

 طرح  فرش هاى تركمن به طور ذهنى و بدون نقشه بافته مى شود

طرح فرش گل فرنگ:
طرح قالی گل فرنگ تركيبى است از طرح هاى اصيل ايرانى با گل هاى طبيعى، مخصوصا گل سرخ. در طرح فرش گل فرنگ از رنگ هاى تند و روشن مخصوصا رنگ هاى سرخ استفاده مى شود.

 

نقش هاى قالى,فرش ایرانی,طرح هاى اصيل ايرانى

 طرح قالی گل فرنگ تركيبى است از طرح هاى اصيل ايرانى با گل هاى طبيعى

هندسى یکی دیگر از طرح فرش ایرانی می باشد:
كليه نقوش این طرح فرش به صورت هندسى و با استفاده از خطوط زاويه دار به وجود مى آيد.

 

انواع طرح فرش,طرح فرش گل فرنگ,طرح فرش هندسی

 یکی از طرح فرش ایرانی طرح هندسی می باشد