نوشته شده در یک دیدگاه

تابلو فرش های آذربایجان آب می شوند!

قالی و قالیچه و پادری: تابلو فرش های سنتی آذربایجان که نشان دهنده سنت و فرهنگ شرق است، که توسط هنرمند Faig Ahmed به تصویر در آمده. وی باکمک  تکنیک های دیجیتال به پردازش تصاویر تابلو فرش های آذربایجان پرداخته و از این طریق نگاه ریزبینانه ای به ساختار و فرم های پنهان میان نقوش اینتابلو فرش ها داشته است.

در نتیجه مجموعه ای از خطوط نامنظم ، مایعات جاری شده، طرح های مینیمالیستی و الگوهای کلاسیک را به همراه داشته است.

بقیه در ادامه مطلب

ادامهٔ «تابلو فرش های آذربایجان آب می شوند!»